Zgodovina

Vir: članek avtorja Franca Dobravca mlajšega iz knjige Polzela (1984).

zgodovina_slika1

STRELSKA DRUŽINA POLZELA

Strelstvo prav gotovo obstaja toliko časa kot človek. Svoje sposobnosti v strelstvu je moral izkazovati pri lovu, kajti divjačina mu je bila pomemben vir hrane. V poznejšem času se je strelstvo od osnovnega pomena spreminjalo v zabave in šport, vse do današnjih dni. Strelstvo je velikega pomena pri družbeni samozaščiti in splošnem ljudskem odporu. Velik pomen imajo tudi vrhunska strelska tekmovanja, kot so evropska, svetovna in olimpijska.

Po drugi svetovni vojni se je na Polzeli našlo nekaj navdušencev, ki so ustanovili strelsko sekcijo. Preizkušali so se v strelskem tekmovanju, imeli pa so le tri stare vojaške puške. Prvi člani sekcije so bili: Rafko Špacapan, kot prvi predsednik, Anton Povše, Jože Čuk, Franc Kolarič, Stanko Tavčar, Viki Zatler st. ter Bojan Medved. Ti prvi strelci so v začetku delovali pod okriljem »Partizana« Braslovče kot strelska sekcija. Tekmovanja so se vršila v povsem naravnem strelišču v Šeneku. Iz teh časov tudi zanimiva anekdota:

V počastitev 1. Maja so organizirali strelsko tekmovanje v Šeneku. Dva izenačena strelca sta se v dvoboju pomerila za zmagovalca v treh serijah. Šele v tretji seriji je prvi dosegel izredni rezultat, tako da je drugi uvidel, da ga z zadnjim metkom ne more premagati. Zadnji metek je izstrelil v zrak. Zrno je letelo v smeri Malih Braslovč. V Malih Braslovčah so tedaj na električnem vodu delali delavci DES. Eden izmed njih, ki je delal na električnem drogu, je dobil v zadnjico zrno v Šeneku izstreljenega metka.

Ti strelci so delovali od leta 1950 do 1953. Ko se je v tovarni ustanovilo društvo Ljudska tehnika, se je strelska sekcija vključila vanjo in delovala pod njenim okriljem vse do leta 1958.

zgodovina_slika3

Leta 1958, ko je v tovarno nogavic prišel Jože Kočevar in se takoj včlanil v strelske vrste, se je takratnemu odboru (Rafko Špacapan – predsednik, Jože Kočevar – tajnik) utrnila misel, da bi na Polzeli ustanovili samostojno strelsko družino. Še istega leta se je ti tudi uresničilo. Poleg vseh starih strelcev se je v strelsko družino včlanilo precej mladih, ki so bili zelo zagnani in zelo zavzeti za delo. To so bili Ivo Pader, Matevž Vouk, Polde Ribič, Franc Posedel, Roman Zupanc, Jože Korun, nekaj pozneje pa še Vlado Korun, Rihard Posedel, Ivan Posedel, Alojz Dobravc in Franc Dobravc ml., Stanko Emeršič in drugi. Včlanile so se tudi prve strelke: Vlasta Ranik, Heda Šuster, Krista Pihler, Ivana Štruklec.

Odbor strelske družine (predsednik Rafko Špacapan, tajnik Jože Kočevar in blagajnik Vlasta Ranik, nato Franc Jelen), je takoj začel z akcijo, da bi postavili svoje strelišče. Pri vodstvu tovarne nogavic »Polzela« so naleteli na razumevanje. Ta jim je odobril zemljišče in preskrbela vsa soglasja za izgradnjo strelišča. Že leta 1959 so pričeli z izgradnjo strelskega jarka za malokalibrsko puško, kajti v letu 1958 so nabavili prve malokalibrske puške.

S prostovoljnim delom so opravili skoraj vsa dela sami. Takoj, ko je bil dokončan strelski jarek, so pričeli z izgradnjo same zgradbe. Tudi pri tej gradnji so z neštetimi urami prostovoljnega dela vse opravili člani sami. Otvoritev dograjenega strelišča je bil že v letu 1961. Pri slavnostni otvoritvi so sodelovali tudi gostje: predsednik takratne Okrajne strelske zveze Celje Ivan Putnik, direktor tovarne nogavic Polzela Veljko Repič in predstavnik Republiške strelske zveze iz Ljubljane, ki je strelcem podaril malokalibrsko puško kot darilo RSZ Slovenije.

zgodovina_slika2

Strelci so bili zelo zagnani in delovni, zato niso bili zadovoljni samo z dokončanjem del na strelišču. Porodila se je tudi misel o nabavi prapora. Glavni pobudnik te zamisli je bil Jože Kočevar. Začeli so z zbiranjem finančnih sredstev. Na dan borca leta 1961 so že razvili svoj prapor. Razvil ga je direktor tovarne nogavic »Polzela« Veljko Repič, pokrovitelj prapora je bila tovarna nogavic »Polzela«, prvi praporščak pa Matevž Vouk.

Z novim streliščem so se pogoji za delo in trening močno izboljšali. Udeleževati so se začeli občinskih in medobčinskih tekmovanj. S kolesi so hodili na tekmovanja, in to v Celje, Laško, Velenje, Mozirje, Žalec in drugam. V počastitev dneva žena so se naše strelke in strelci udeležili medobčinskega tekmovanja v Žalcu. Oboji so osvojili prvo mesto.

V okviru tekstilnih industrij Slovenije in Jugoslavije so se in se še danes organizirajo republiške in zvezne tekstiliade. Naši strelci so se mnogih od teh tudi udeležili.

Leta 1969 so v Ljubljani (organizator Induplati Jarše) osvojili prvo mesto in prinesli doslej največji in najlepši pokal, ki krasi vitrino v tovarni nogavic »Polzela«. Udeležili so se tudi dveh zveznih tekstiliad, v Beogradu in Zrenjaninu, in se vrnili s pokali in priznanji.

Odkar je bila ustanovljena Občinska strelska zveza Žalec, se redno udeležujemo ligaških tekmovanj, ki se odvijajo na streliščih v Žalcu, Libojah, Grižah, Preboldu, Braslovčah, Šempetru in na Polzeli. Na strelišču v Braslovčah se v počastitev dneva OF in dneva republike odvijajo tekmovanja z vojaško puško. Na teh vsakoletnih tekmovanjih so naši strelci osvojili zelo dobre rezultate. Večkrat so osvojili prva mesta, značke za odličnega strelca in mojstra strelca.

zgodovina_slika4

Strelci Jože Korun, Roman Zupanc in Franc Posedel so že tudi osvojili zlate puščice Občinske strelske zveze Žalec, za katero se tekmuje vsako leto z zračno puško. So večkratni občinski prvaki v ekipnem tekmovanju, najsibo z zračno, malokalibrsko ali vojaško puško. Že nekaj let tesno sodelujejo s Strelskima družinama Hrastnik in Rogaška Slatina. Izvajajo vsakoletni tradicionalni troboj, vsako leto ga organizira SD. Prijetna so srečanja predvsem s strelci iz Hrastnika, kajti ti so vrhunski in se redno udeležujejo republiških in državnih prvenstev.

Zanimiva so predvsem nočna tekmovanja . zato se redno udeležujejo nočnih tekmovanj, kot so odprto prvenstvo LAO, ki se odvija na strelišču Dolenjske ceste v Ljubljani. Prav tako se redno udeležujejo nočnega tekmovanja z malokalibrsko puško za memorial dr. Jaka Korena v Šempetru.

Nekaj naših članov je tudi včlanjenih v ZŠAM Žalec, zato redno zastopamo njihovo društvo na regijskem in meddruštvenem tekmovanju. Tudi tu so bili doseženi že odlični rezultati.

Bolj kot na vse pokale, diplome i priznanja pa smo strelci ponosni na plaketo OF, ki smo jo prejeli od KS Polzela leta 1980. Zato smo si zadali naloge, da bomo še bolj delavni in aktivni.

Strelsko društvo šteje trenutno 33 članov in članic.